Logo leading Transformations

Klanten, opdrachten en hun ervaringen

Klanten

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

Nieuwe stijl van uitvaartdienstverlening

We zijn een uitvaartorganisatie en willen een nieuwe stijl van werken op gebied van uitvaartdienstverlening introduceren, omdat de uitvaartmarkt veel concurrerender is geworden de afgelopen jaren. We willen meer ondernemerschap bij onze mensen zien. Alleen dat stuit op nogal wat

Onderzoek en advies bij organisatietransformatie

Organisatie-onderzoek en advies bij een ICT-organisatie die aan het begin staat van een grote verandering of transformatie. Deze organisatie is de laatste jaren sterk gegroeid in medewerkers, klanten en opdrachten. Waardoor zij van een start-up van hoogwaardige professionals moeten veranderen

Transformeren naar een lerende organisatie

We zitten als ICT-overheidsorganisatie in turbulente tijden. Er verandert veel buiten ons en we hebben een uitdagende taakstelling. Er is een team samengesteld die hierop moet anticiperen en interveniëren. Alleen heeft het team nu nog geen gemeenschappelijke toekomstfocus. We willen

Interim-management bij cultuurtransformatie

Lid van het managementteam. Strategisch, tactisch en operationeel aansturen van het engineering-team die te maken hebben met te veel achterstallig onderhoud. Vanuit het MT concrete stappen maken in het transformatieprogramma met als doel meer professioneel eigenaarschap bij de medewerker en

Provincie in transformatie

Onze positie en rol als provinciale overheid lijkt te transformeren. Er wordt van ons verwacht, dat we op een andere manier met de samenleving gaan samenwerken. Waar zitten in de onderstroom van de samenleving onze aangrijpingspunten, zodat we voor hen

Innovatieve organisatie in een nichemarkt

Als kleine ICT start-up zitten we in een nichemarkt met volop kansen, maar ook met veel risico’s. Als innovatieve club willen we nog beter samenwerken. Niet alleen op gebied van onze technologische know-how. We willen ons bedrijf stevig en betekenisvol

Agile en leiderschap

Bij de transitie naar een betekenisvolle agile organisatie, heeft het management nog steeds te veel controle en sturing op zaken, waar eigenlijk de zelf-organiserende teams verantwoordelijk voor zijn.  Kun je ons helpen om het management en de zelf-organiserende teams meer

Cultuuromslag van mijn ‘nuchtere’ afdeling

Mijn afdeling wordt opnieuw ingericht. De teams gaan er anders uitzien. We moeten met minder mensen hetzelfde werk doen, maar dan anders. Dit vraagt een cultuuromslag in mijn afdeling. Wil jij deze transformatie begeleiden. Het moet vooral concreet en direct

Moeten we stoppen met ons bedrijf?

Als directie van een evenementenorganisatie weten we niet of we nog verder willen en kunnen met dit bedrijf. Misschien moeten we onszelf opheffen. Of op een andere manier doorgaan. Kun je ons helpen om ons helderheid te geven bij deze

Centrale versus decentrale ICT

Als centrale ICT-organisatie van een groot ziekenhuis lukt het maar niet om samen te werken met de diverse decentrale ICT-onderdelen. Ik wil graag dat centraal en decentraal elkaar beter begrijpen, waardoor er een constructieve samenwerking voor de lange termijn ontstaat.

Er mag niet geïnnoveerd worden

Voor de continuïteit van onze industriële organisatie moeten we blijven innoveren. We lopen alleen continu hierin vast. Blijkbaar is er een groot krachtenveld, waar geen plek is voor innovatie. Toch willen we innoveren. Kortom, waar liggen onze betekenisvolle innovatiekansen en

Ontwikkelen van een transformatiestrategieën

We zijn een grote toeleverancier van halffabricaten voor consumentenproducten. Alleen deze markt is in enorm aan het veranderen, waardoor onze producten niet meer nodig zijn. Kortom, onze bedrijfstoekomst is onzeker op dit moment. Misschien moeten we er mee stoppen, misschien

‘Veenbranden’ na fusie

We zijn als ICT-afdeling ontstaan vanuit een aantal ICT-organisaties bij onze veiligheidsregio. Onderhuids spelen er bij ons allerlei veenbranden op de afdeling. Deze onuitgesproken conflicten zorgen ervoor dan onze dienstverlening slecht is op dit moment. Als ICT-manager wil ik dat

Organisatie van zelfsturende teams

We willen van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een betekenisvolle organisatie van zelfsturende teams. We willen graag voor deze organisatietransformatie geadviseerd worden. Bovendien moeten de teams gecoacht worden bij deze transformatie. Kun je ons hierin

Fusie van organisatieonderdelen

We zijn als ICT-organisatie onlangs samengevoegd vanuit verschillende andere ICT-organisaties, met als oorspronkelijke drijfveer, “samen kunnen we meer”. We willen graag één betekenisvolle organisatie zijn en we hebben ook al wel stappen gezet, maar we merken dat we nog steeds

Klantgerichte cultuur ontwikkelen

We starten binnenkort met een nieuwe organisatie, die afgesplitst is van een bestaande organisatie. Het grootste verschil is dat we met externe klanten gaan werken in plaats interne business units. Dit vraagt om een andere vorm van klantgerichtheid? Kun je

Digitalisering van de ziekenhuiszorg en cultuurtransformatie

Als CTO van een groot ziekenhuis zie ik dat de ICT nog beter ingezet kan worden. Dit is vooral nodig gezien de toekomstige ontwikkelingen als toenemende vergrijzing in de samenleving en tekorten aan beschikbaar medisch- en zorgpersoneel. Hiervoor is ‘Digitalisering

Start-up transformeren naar een professionele organisatie

We zijn een startend bedrijf en maken een enorme groei door. Het is tijd om de pionier organisatie te transformeren naar een professionele betekenisvolle organisatie met een toekomstgerichte visie en strategie. Ik wil graag een nieuwe directie samenstellen. Kun je

Klantgerichter en meer ondernemerschap

We willen klantgerichter werken en verwachten meer ondernemerschap van al onze mensen. Bovendien moet de interne samenwerking verbeterd worden. Kun je dit traject voor ons

Meer effectiviteit vanuit organisatiecultuur

In ons jaarplan staat dat we ook aandacht moeten besteden aan cultuur, want deze is een grote belemmering in onze effectiviteit, kun je ons hierin

Werken vanuit passie en bezieling

In de uitvaartbranche neemt de werkdruk enorm toe. Er komen steeds meer partijen op de markt. Alles moet veel efficiënter verlopen. Dit heeft gezorgd voor een aantal pijnlijke gebeurtenissen binnen de organisatie. Kortom, veel mensen zijn hun passie en bezieling

Agile werken in een stroomversnelling brengen

Bij een grote ICT-organisatie binnen de overheid is een klein team gestart met Agile werken en DevOps teams. De eerste pilots zijn met succes uitgevoerd. Alleen is de organisatie nog niet overtuigd. Besloten wordt om een positiespel-middag te gaan doen

Begeleiding Service Delivery Team

Bij de transitie naar een agile ‘way of working’ bij een Rijksoverheidsorganisatie was het onduidelijk wat de rol en positie van een team van Service Delivery Managers daarin zou gaan worden. De organisatie ging BusDevOps werken, waardoor er een nieuwe

Organisatietransformatie-advies: de wendbare organisatie

Organisatieadvies aan een van de directeuren bij een groot ziekenhuis. Een groot team van directeuren is bezig met bepalen van de nieuwe koers: de missie en visie (fase 1), omdat de huidige manier van organiseren steeds minder goed werkt, waardoor

Management en agile teams werken niet samen

Er zit een ‘muur’ tussen het management en de agile teams. Het management legt of te veel verantwoordelijkheid bij de teams of ze bemoeien zich te veel met deze zelfsturende teams. De teams vinden op hun beurt dat of het

Management en agile teams werken niet samen

Er zit een ‘muur’ tussen het management en de agile teams. Het management legt of te veel verantwoordelijkheid bij de teams of ze bemoeien zich te veel met deze zelfsturende teams. De teams vinden op hun beurt dat of het

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en systemisch leiderschap)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen binnen dit team. Kun je daarnaast onze managementoverleggen begeleiden zodat het team zelf zich volledig op de inhoud kan focussen. Maak gebruik van: de uitgangspunten van systemisch leiderschap, de 5

Er komen lastige tijden aan

Het gaat nu goed met ons zowel als organisatie als ons managementteam. Alleen we verwachten dat er lastige tijden aan gaan komen. Kun je ons managementteam via een heisessie en coaching hierin begeleiden om ons goed hierop voor te bereiden.

Intervisie voor consultants en interim-managers

Als consultants en interim-managers zitten we vooral bij klanten en zien elkaar weinig. Kun je voor ons actieve intervisieavonden verzorgen, waarbij het team samenwerkt aan thema’s, waar ze als consultant of interim-manager bij hun klanten tegenaan

Team dat niet aan te sturen is

We hebben een beheerteam dat niet aan te sturen is en volledig hun eigen gang gaat. Dit leidt tot interne conflicten en conflicten met andere teams. Wat is de oorzaak en hoe pakken we dit aan? Kun je dit team

Deadlines worden niet gehaald

Als programma-team zitten we midden in een mega-groot ICT-programma (>20M Euro). We hebben een teamcultuur waarbij de performance van het bouwen centraal staat. We lopen nu tegen allerlei integratieproblematiek aan, waardoor deadlines van oplevering en de kwaliteit van oplevering steeds

Veel gebeurd in het verleden bij dit team

Ik ben net nieuw als leidinggevende van dit managementteam. In het verleden is er veel gebeurd, waardoor er veel onrust is en wantrouwen. Voor de korte toekomst staan een aantal grote uitdagingen te wachten. Ik wil weer een vitaal team,

Veilig werkklimaat

Wij zijn een school in het speciaal basisonderwijs. Op dit moment zijn de resultaten van onze school zijn niet goed. Er is geen veilig klimaat meer voor de leerkrachten. De werkcultuur is vergiftigd. Hiervoor willen we op een heisessie met

Begeleiding Service Delivery Team

Bij de transitie naar een agile ‘way of working’ bij een Rijksoverheidsorganisatie was het onduidelijk wat de rol en positie van een team van Service Delivery Managers daarin zou gaan worden. De organisatie ging BusDevOps werken, waardoor er een nieuwe

De helft van mijn MT is nieuw

Met deze nieuwe groep managers wil ik bouwen aan de toekomst van onze organisatie. Kun je een meerdaagse heisessie verzorgen, waarbij we zowel elkaar echt leren kennen, waardoor we samen een vitaal team creëren. Tegelijkertijd willen we op deze dagen

Heisessie en teamtraining voor kinderopvang-organisatie

Wij zijn een grote kinderopvang-organisatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het afgelopen jaar zijn er vele dingen op ons afgekomen: nieuwe opvanglocaties, nieuwe wetgeving, een krappere arbeidsmarkt etc. Kun je een heisessie voor ons begeleiden waarin we als

Teamtransformatie: verzilver je talent

Kun je een heisessie verzorgen over: “Verzilveren van onze talenten” voor een team van Service Delivery Managers van een groot ziekenhuis. Dit team is bij een vorige reorganisatie samengevoegd in één team. Sindsdien lijkt het wel of ze buitenspel zijn

Hoogoplopend conflict bij een ROC.

Ik ben leidinggevende van een aantal docententeams op een ROC. De afgelopen maanden is er een hoogoplopend conflict ontstaan tussen mij en een van de docententeams. Daarnaast zijn er ook spanningen binnen het team zelf tussen jong- en oudgedienden. Dit

Laten landen van nieuwe strategie

Er is een nieuwe visie en strategie geformuleerd door het MT. Kun je helpen om dit te laten landen bij mijn beleidsafdeling? Hoe we binnen deze gestelde richting en kaders onze eigen ruimte pakken om hier invulling aan te

Heisessie en teamtraining in coronatijd

Als onderdeel van een groot ziekenhuis willen we een ‘heisessie’ met ons managementteam. We zijn net van 2 teams samengevoegd tot 1 team. Door Corona werken we redelijk los van elkaar. Deze heisessie moet ons weer bij elkaar

Stiekem de beste willen zijn

We willen als afdeling én als managementteam stiekem de beste van Nederland worden in ons vakgebied. We zitten in een sterk veranderende organisatie en een complex samenspel van klanten, concurrentie en technologische innovatie. Kun je onderzoeken hoe wij staan t.o.v.

Heisessie en teamtraining voor een familiebedrijf in de industriële verhuur

We zijn een familiebedrijf in de industriële verhuur. De afgelopen jaren is in onze sector veel veranderd. Innovatieve verhuurservices worden aangeboden en ook in onze branche worden alle diensten in hoog tempo gedigitaliseerd. Er is een herijking van onze strategie

Wegnemen van oud zeer en werken aan één team met één visie

We zijn een staforganisatie bij een middelgroot ziekenhuis. In ons team zit nogal veel ‘oud zeer’, omdat we een roerige tijd achter de rug hebben: veel personele wisselingen en veranderingen.  Dit heeft een flinke knauw veroorzaakt in het gevoel van

Teamcoaching: zelforganisatie en samenwerking

We willen dat de verschillende teams meer gaan samenwerken, maar het tegengestelde gebeurt. De deuren gaan dicht. Eén team zondert zicht erg af van de rest. Terwijl we juist dit team zo hard nodig hebben. Kun je deze teams gaan

High performance managementteam

Als leidinggevende wil ik dat de posities en verantwoordelijkheden van mijn team helder zijn. Zodat er vanuit rol/positie samengewerkt wordt om doelen te realiseren. Waardoor er een high performance managementteam

Samenwerking is slecht

De samenwerking in ons team is slecht. Er wordt niet naar elkaar geluisterd en de onderlinge spanningen lopen op. Kun je uitzoeken wat er aan de hand is en ons helpen dit op te

Intervisie van agile coaches

Ons team van agile-coaches traint, coacht en begeleidt de hele organisatie naar een agile organisatie. We willen als team hier steeds beter in worden. Kun je het komend jaar onze intervisiesessies ervaringsgericht begeleiden? Bovendien willen we dat verrijken jouw kennis

Te afwachtend als interimmer

Ben ik als interimmer te afwachtend? Laat ik te veel dingen op zijn beloop? Heb ik te veel zorg voor anderen? Hou ik te veel rekening houden met anderen? Graag coaching

Dienend leiderschap workshop

Bij een woningcorporatie wil men een ervaringsgerichte workshop over dienend leiderschap gebaseerd op Nelson Mendela. Wat houdt dienend leiderschap in? Wat zijn de misvattingen? Wat kun je direct al meenemen naar de dagelijkse

Snelle promotie en natuurlijk leiderschap

Ik zit nog niet zo lang op deze managementfunctie. Ik maak snel promotie, maar kan ik het allemaal wel. Van een aantal mensen waar ik nu leiding aan geef, moet ik binnenkort afscheid nemen. Bovendien heb ik zeer weinig vakinhoudelijk

Dienend leiderschap workshop

Als agile organisatie willen we naast zelf-organiserende teams ook meer dienend leiderschap ‘in place’ brengen. Kun je ons via een workshop laten ervaren wat dit inhoudt en welke vervolgstappen daar bij

Meer evenwicht in mijn werk na een burn-out

Als change-manager zit ik in een burn-out en wil graag weer aan het werk. Alleen mijn verstandhouding met mijn leidinggevende is slecht. Hoe ga ik hier mee om? Hoe zorg ik voor een gezonde energiebalans op mijn werk en privé/werk,

Ketengericht werken

Ons besturingsmodel van onze jeugdzorgorganisatie gaat veranderen, we gaan meer ketengericht werken. Kun je mij helpen inzicht te geven in de onderstromen van de organisatie en hoe ik hier leiding aan deze verandering kan

Leiderschapscoaching voor een high potential

Als jonge leidinggevende bij een groot familiebedrijf loop ik tegen grenzen aan. Ik heb een heel sterk analytisch vermogen en heb mede daardoor een duidelijke toekomstvisie. Maar hoe overtuig en mijn team, hoe krijg ik ze mee? Bovendien ben ik

Natuurlijk leiderschap als CIO

Leiderschapscoaching voor een nieuwe CIO bij een groot ziekenhuis. Bij de start van deze functie is een behoefte aan een coach om mee te sparren rondom de vraag hoe kan ik mijn natuurlijk leiderschapspotentieel zo goed mogelijk inzetten voor deze

Coaching van managementteam (m.b.v. Lencioni, Senge en systemisch leiderschap)

Kun je ons managementteam coachen bij hardnekkige onderstromen en patronen binnen dit team. Kun je daarnaast onze managementoverleggen begeleiden zodat het team zelf zich volledig op de inhoud kan focussen. Maak gebruik van: de uitgangspunten van systemisch leiderschap, de 5

Nieuwe tactisch managementfunctie

Ik zit net in een nieuwe tactisch managementfunctie, hoe pak ik dat aan zonder overweldigd te worden door de druk die deze verantwoordelijkheid met zich mee

Passie en authenticiteit

Ik wil graag meer authenticiteit in mijn werk als leidinggevende uitstralen. Ik wil meer passie in mijn leven en werk. Kun je mij hierbij

Andere leiderschapsstijl bij nieuwe kernwaarden organisatie

Door andere verwachtingen vanuit de maatschappij moet onze organisatie vanuit andere kernwaarden gaan werken. Hoe pak ik dit vanuit mijn leiderschapsrol dit aan. Ik wil groeien naar een nieuw rolmodel dat past bij deze kernwaarden. Kun je mij hierin

Dienend leiderschap bij een agile organisatie

Als leidinggevende wil ik dienend leiderschap tonen dat hoort bij een agile organisatie. Kun je mij hierin

Natuurlijk leiderschap als CEO

Ik zit nu al een paar jaar in het directieteam. Het is voor mij nu tijd om een volgende stap te maken: zelf CEO worden. Daarom wil ik met hulp van een coach werken aan mijn natuurlijk

Leiderschapstransformatie bij een familiebedrijf

We hebben met ons 3-en het familiebedrijf van onze vader overgenomen. Ieder van ons heeft zijn of haar unieke kwaliteiten. Hoe benutten we die optimaal voor ons leiderschap? Sommigen van ons staan open om iets totaal anders te gaan doen.

Hoogoplopend conflict bij een ROC.

Ik ben leidinggevende van een aantal docententeams op een ROC. De afgelopen maanden is er een hoogoplopend conflict ontstaan tussen mij en een van de docententeams. Daarnaast zijn er ook spanningen binnen het team zelf tussen jong- en oudgedienden. Dit

Conflict met collega’s

Ik kan totaal niet overweg met een aantal collega’s uit een ander team, waarmee ik veel moet samenwerken. Zij kraken alles van mij af. Ik raak volledig van slag en ben dan niet meer in staat om professioneel te acteren.

Onderling wantrouwen directieteam

Wij worden binnenkort gezamenlijk eigenaar van deze organisatie, maar we hebben de laatste tijd zoveel conflicten onderling, waardoor er wantrouwen naar elkaar is ontstaan. Kun je ons helpen dit weer ten goede te

Meer zingeving

Ik werk hard en doe belangrijk werk voor mijn organisatie. Alleen ik wil ook meer zingeving en echt van betekenis zijn in mijn werk. Stappen zetten in mijn natuurlijk

Als kwartiermaker een brug bouwen

Organisatie- en leiderschapscoaching van de concernstrateeg bij een overheidsorganisatie. Deze functie is nieuw en moet nog verder vorm en positie

Authentiek leiderschap

Ik heb sinds kort een nieuwe managementfunctie en ik wil dat ik mijn authentiek leiderschap tot uiting komt. Graag

Burn-out (voorkomen)

Als service delivery manager zit tegen een burn-out aan, trek te veel dingen naar me toe. Bovendien speelt er ook veel in de privésfeer. Ik wil graag leren hoe ik meer voor mezelf op kan komen en trouw blijf aan

Afbouwfase leiderschap

Als directeur merk ik dat ik in de afbouwfase van mijn bedrijf. Hoe pak ik dan aan? Wat betekent dat voor mij? Voor nu en voor

Reviews van klanten

Je krijgt antwoord op vragen en doelen en gaat oude gevoelens een plek geven

Ik had verwacht hindernissen in het leven op te zoeken en een manier te vinden om hiermee om te gaan. Dat is gelukt! Net zoals rust vinden. Met dit programma ga je de verdieping in, en vind je innerlijke rust. Je gaat terug naar je gevoel, de basis en naar wat belangrijk is in je leven. Je krijgt antwoord op vragen en doelen en gaat oude gevoelens een plek geven.

Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open

Johan is in staat om met zijn opstellingen met een groep die energie te mobiliseren, waardoor knelpunten als vanzelf naar boven lijken te komen en de oplossing zich vervolgens als vanzelfsprekend aandient.  Het effect van zijn werk is verbluffend, ik heb bij sceptische managers en “hardnosed” specialisten het spreekwoordelijke kwartje zien vallen. Johan breekt op zijn geheel eigen wijze zaken open en laat mensen weer verbinding maken met de essentie en de innerlijke koers. Zijn werk als facilitator van het organisatietheater is een vast element binnen de strategische workshops die we inmiddels met diverse organisaties hebben gedaan.

Dingen die ik vergeten was over mijzelf als persoon weer teruggevonden

Ik heb dingen die ik vergeten was over mijzelf als persoon weer teruggevonden en voor altijd opgeslagen

In korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet

In de oprichtingsfase van ons bedrijf zijn wij op inspirerende wijze begeleid bij het vinden en verankeren van onze bedrijfsfilosofie en kernwaarden. Op verrassende wijze en vanuit diverse invalshoeken ontdekten wij wie we zijn, waar onze kracht ligt en hoe we willen samen werken met elkaar en onze klanten.

In korte tijd werden we met de ‘talking stick’ en de kracht van organisatieopstellingen, gescherpt in onze beeldvorming en keuzes. En met succes, want in korte tijd hebben we een prettige en succesvolle organisatie neergezet.

Aan iedereen aan te bevelen die ook maar een beetje twijfelt over waar hij/zij in het leven staat

Omdat ik nog midden in mijn burn-out zit was ik bang dat het programma te zwaar voor me zou worden, maar ik had het gevoel dat ik spijt zou krijgen als ik niet zou gaan. Het gaf me juist zoveel energie dat ik het niet had willen missen. Het delen van ervaringen en verkrijgen van nieuwe inzichten maakt dat ik deze training aan iedereen die ook maar een beetje twijfelt over waar hij/zij in het leven staat zou aanbevelen.

Dit programma laat je terugkeren naar de rust in jezelf

Dit programma laat je terugkeren naar de rust in jezelf, waardoor duidelijker wordt welke keuzes je moet maken in je leven in Nederland. Het was heel fijn om met een kleine groep dit proces in te gaan’

De natuur. Wat een heerlijke stilte. Wat een mooie sensatie. Nooit geweten.

De natuur. Wat een heerlijke stilte. Wat een mooie sensatie. Nooit geweten.
Johan heeft mij geholpen te leren zien, horen en voelen in een zuivere pure omgeving.
Weet steeds wat beter hoe me zelf vorm te geven en mezelf te zijn:

Lost an eye, lost a part of I, gained a new Friend: Me.

De potentie van Johan is mensen begeleiden in transformatieve processen

De potentie van Johan is mensen begeleiden in transformatieve processen op een manier zodat ze hun organisatie (mensen) en de wereld kunnen dienen

Voordat je er erg in hebt komen er omgekeerde eierdopjes, een organisatie systeemopstelling, op tafel en stelt Johan je de vraag.

Voordat je er erg in hebt komen er omgekeerde eierdopjes, een organisatie systeemopstelling, op tafel en stelt Johan je de vraag. De vraag die altijd te maken heeft met waarom je een klankbord zoekt. Bijvoorbeeld ‘de samenwerking in een team loopt niet lekker’. Johan vraagt altijd door en is daarmee samen met jou op zoek naar de echte reden achter iets of onder iets. Zodat je daarmee aan de slag kunt en verder komt.

Zeker een aanrader voor mensen die een druk leven hebben

Heerlijk om weer terug naar de basic te gaan zonder ruis van buitenaf.
Je leert weer goed naar jezelf te kijken en wat je eigen behoeftes zijn en in mijn geval weer positief denken en kijken naar het leven door te genieten van alles om je heen van de natuur. Zeker een aanrader voor mensen die een druk leven hebben en weinig tijd hebben voor zichzelf en om te beseffen wat er nou echt belangrijk is in het leven.

De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Wij hebben Johan bij herhaling uitgenodigd om het MT te begeleiden. Zijn sterkte ligt in het goed kunnen inschatten van de verschillende persoonlijkheden en elk van hen de ruimte te geven om even het hart te luchten en in de schijnwerper te staan.

Aan het einde van de sessie(s) is gepraat over de onderlinge verhoudingen, zijn de verschillen in aanpak benoemd en staan de neuzen dezelfde kant op.

In de maanden na de sessie is duidelijk de impact te merken die Johan heeft achtergelaten. Het team kent elkaars sterke en zwakke plekken weer en maakt gebruik van elkaars sterktes om moeilijke zaken op te pakken. De gezamenlijke strategie vooruit is er weer!

Ik gun iedereen deze ervaring!

De trail in Zuid-Afrika onder leiding van Johan en Ian was en is een van de meest bijzondere ervaringen in mijn leven. Het volledig loskomen van de achtbaan die het leven vaak is is confronterend en genezend tegelijk. Ik wist na de trail weer wie ik echt ben en waar mijn drijfveren liggen. Je komt dicht bij jezelf en je kan je weer verwonderen over de kleine dingen in het leven en er echt van genieten.
Ik gun iedereen deze ervaring!

Ik heb doelen kunnen stellen die echt aansluiten bij wie ik ben

Het is voor mij ontzettend waardevol geweest. Ik heb hierdoor niet alleen meer inzicht gekregen in mijn eigen gevoelens, maar ik heb ook een aantal doelen kunnen stellen die echt aansluiten bij wie ik ben en welke ik niet eerder heb durven stellen. De natuur, de opbouw in de opdrachten en een luisterend oor zorgen ervoor dat je in alle rust jezelf beter leert kennen. Ik kan iedere jongvolwassene aanraden.

Op zeer natuurlijke wijze ons geholpen de oorzaken achter problemen te vinden

In een zeer turbulente periode met veel veranderingen en schuivende en vaak onduidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, heeft Johan het Deliveryteam, het MT ICT en het jaarplanteam enorm geholpen. Dit deed hij zowel intern in die teams, als ertussen, op een voor ons nieuwe, verfrissende manier. Op zeer natuurlijke wijze hielp hij ons de oorzaken achter problemen te vinden door middel van o.a. positie oefeningen; zodat wij vervolgens de ‘strontvliegen’ konden herkennen en ermee omgaan.

Goed geholpen in mijn persoonlijke transformatie

Ik heb onder begeleiding van Johan meerdere wilderness-trails en workshops gedaan. Hij heeft mij goed geholpen in mijn persoonlijke transformatie van commercieel architect naar wat ik nu ben, gewoon weer Ronald…………

Johan bracht mij weer in contact met het “voelen”

Johan bracht mij het “voelen” bij, het werkelijk voelen aan je lijf wat een bepaalde situatie met jou of met mensen om je heen kan doen. Veranderen is niet iets technocratisch, iets wat je even doet en wat ook gemakkelijk is vorm te geven.

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het management team en de organisatie

Ik kan iedereen aanraden om eens (hernieuwd) kennis te maken met zichzelf, het managementteam en de organisatie door inzet en begeleiding van Johan.

Nog steeds voel ik dat het allemaal anders is

Nog steeds voel ik dat het allemaal anders is, weet het soms niet goed uit te leggen. Wel dat mijn zintuigen nog steeds open staan,

Ik heb een rust over mij gekregen die mij erg goed bevalt en blijvend is. Er wordt mij gevraagd hoe ik dit denk vast te houden. Ik kan er geen antwoord op geven, maar weet dat ik het vast ga houden, ’t is niet eens vasthouden het is zoals het is en dat is prima.

Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Ik heb meerdere keren met Johan samengewerkt in organisatievraagstukken, samenwerking in teams, intervisie en reflectie. Een gesprek of werken met Johan geeft altijd inzichten. Inzichten die de echte reden aangeven wat aan de oppervlakte zichtbaar is en zich meestal onder water afspeelt, waarom dit zo is. Wat slechts opgelost of verbeterd kan worden als je weet waarom. Of niet, en dat weet je dan ook. Daarmee creëer je ruimte en voortgang.
Voor mij is Johan naast kundig en gewoon prettig om mee samen te werken.

Altijd uitgekeken naar deze coachgesprekken

In coaching gesprekken heb ik Johan ervaren als zeer deskundig vertrouwenspersoon, iemand die erg goed naar je luistert en door de juiste vragen te stellen zelfinzicht krijgt. Daarbij heb ik nooit een oordeel of veroordeling gevoeld, wat me vertrouwen gaf om ook te vertellen over mijn angsten, valkuilen of tekortkomingen. Ik heb altijd uitgekeken naar deze gesprekken, ook al wist ik dat we soms een lastig onderwerp gingen bespreken.

In de intervisie hebben we als team van agile coaches erg veel geleerd

Johan heeft voor het team van agile coaches een tiental intervisie sessies begeleid. De ervaringen waren zodanig positief dat we het aantal sessies hebben uitgebreid. Die sessies werden eens per 6 weken ingepland en Johan begeleidde ons op een heerlijke manier, met veel plezier, humor en deskundigheid. Dat deed hij via verschillende methoden en theorieën op een dusdanige manier dat we hier erg veel van hebben geleerd en in de praktijk hebben kunnen brengen.

Durft mensen een kritische spiegel voor te houden

Ik heb Johan leren kennen als een fijn mens. Hij is authentiek, doortastend, onderzoekend, beschouwend en durft mensen een kritische spiegel voor te houden. Allemaal ingrediënten die hem tot een goede coach maken.

Hij vertelt wat je moet weten. Dat te accepteren is jouw echte uitdaging

Johan kent de waarde van people management. Heeft een duidelijke visie op zijn doelen en wat hij wil bereiken. Hij zal je niet vertellen wat je graag wilt horen. Hij vertelt wat je moet weten. Dat te accepteren is jouw echte uitdaging

Een groot cadeau, het effect was naderhand overweldigend

Mijn ervaring tijdens de authentiek leiderschap training was erg bijzonder. Sowieso op het moment zelf door de oefeningen, spellen en wonderlijke wandelingen in de natuur. De week was daarmee al een groot cadeau, maar het effect daarvan naderhand was overweldigend. Ik ervaar nog meer vrede en rust in mijn leven, durf mezelf te zijn zonder excuses te maken en heb tegelijkertijd helder wat de praktische stappen daarbij zijn in mijn leven. Ik kijk met grote dankbaarheid terug!

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is?

Als verandering (voor een betere wereld) een thema voor jou is en de mensen in jouw team klaar zijn om met zichzelf in dialoog te gaan (om het beste in zichzelf te ontdekken), dan is Johan de juiste persoon om je hiermee te helpen en je op het goede spoor te zetten

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt

Johan is puur en eerlijk over wat hij doet, werkt op een respectvolle wijze aan thema’s die jij zelf lastig vindt om aan te pakken. Jij blijft de eigenaar en de oplosser van de problemen waar je aan werkt, wat naar mijn mening de enige manier is om echte oplossingen te vinden

Als facilitator in staat de brug tussen buik, hoofd en handen te slaan

Voor onze organisatie is Johan van een bijzondere waarde, omdat hij als facilitator in staat is bij ons de brug tussen buik, hoofd en handen te slaan. Bij een team van oude rotten met allemaal een sterke eigen persoonlijkheid zorgt Johan’s werkwijze ervoor dat wanneer we samen zijn de maskers af zijn, we elkaar open en oprecht tegemoet treden en er een bijzondere band ontstaat die dieper strekt dan het professionele discours.

Ons management geholpen op eigen kracht door de forming- & stormingfase te komen

Johan heeft ons management geholpen de forming- & stormingfase, waar we middenin zaten, op eigen kracht door te komen en ons een beter samenwerkend team te maken. Daarvoor ben ik hem dankbaar.

logo-leading-transformations-214x75-1-1.png

Contact opnemen